Forside

Virksund Lystbådehavn

Forside

Bestemmelser for bådplads

OBS: Både som benytter sig af havnens forsøgsordning og har deres både på bedding med mast skal overholde de ekstra krav i vedhæftede dokument.

1. Indledning

1.1. Nærværende bestemmelser for havnens bådpladser og hertil knyttede faciliteter indeholdende nedennævnte forhold, udarbejdes af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen:

  1. Indskud.
  2. Ventelister.
  3. Lejeindtægter fra klubber for brug af lokaler og anlæg.
  4. Afgift for bådpladser.
  5. Beddingsafgifter.
  6. Havneafgifter.

2. Generelt

2.1. Havnens bådpladser stilles til rådighed for klubber og medlemmer, der har betalt herfor.

2.2. Rådighed over pladsen bevares i op til 2 år efter, at båden sidst har ligget i vandet. Herefter vil bådpladsen blive givet fri til anden side.

2.3. En bådplads skal benyttes af medlemmet, dennes ægtefælle eller samlever, og disse må kun have 1 bådplads.

2.4.   Bådpladsen må ikke, uden bestyrelsens godkendelse, benyttes til fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig udlejning.

2.5.   Bestyrelsen kan anvise anden bådplads passende med bådens størrelse.

3. Bådejer

3.1.   Bådpladsen må ikke udlånes eller udlejes uden bestyrelsens tilsagn.

3.2.   Fartøjer med bådplads i havnen skal som minimum være ansvarsforsikret.

3.3.   Er bådpladsen ledig i længere tid, skal kassereren underrettes herom. Bestyrelsen kan derefter disponere over bådpladsen som midlertidig bytteplads, ventelisteplads eller gæsteplads.

3.4.   Der må ikke byttes bådpladser uden bestyrelsens tilladelse.

3.5.   Ved udskiftning af båd og ved adresseflytninger, skal medlemmer oplyse kassereren om alle relevante ændringer.

4. Anpartsejere

4.1. Anpartsmæssige fartøjsejere hæfter overfor foreningen som 1 ejer.

4.2. Anpartsejere har fortrinsret til at overtage fartøjets bådplads ved overtagelse af resterende anparter.

4.3.   Ved overtagelsen skal indbetales fuldt indskud inkl. moms.

5. Klubbåde

5.1. Bestyrelsen er bemyndiget til at tildele bådpladser til klubber.

5.2. Der skal betales indskud herfor efter bestyrelsens afgørelse.

6. Venteliste

6.1. Medlemmer uden en bådplads opføres på en venteliste. Tildeling sker efter venteanciennitet.

6.2. Ventelistemedlemmer skal hvert år, senest den 1. februar, overfor kassereren bekræfte ønsket om en bådplads det pågældende år.

6.3. Ventelisten skal altid respekteres.

7. Beddingsplads

7.1. Beddingspladser er kun til foreningens medlemmer.

7.2. Bådejere, der ønsker at benytte havnens beddingsområde, er forpligtet til at indgå i havnens stativordning, medmindre andet er aftalt med havnens bestyrelse.

7.3. Bestyrelsen skal anvise beddingsplads til vinteropbevaring samt midlertidig til sommeropbevaring.

8. Tvangsfjernelse

8.1. Et medlem, der trods bestyrelsens påbud, ikke har fjernet sin båd fra havnen eller beddingens område, risikerer at denne tvangsfjernes af foreningen.

8.2. Ikke-afmærkede vogne og materiel, som i 60 dage har henligget på havneområdet, kan af bestyrelsen fjernes for ejers regning.

8.3. Materiel og effekter uden kendt ejer, fjernes efter en forud annoncering i klubhuset herom.

8.4 Misligholdte fartøjer og materiel, der ligger eller henstår på havnens område uden
tilladelse, eller ud over en tilladt tidsfrist, er havnebestyrelsen berettiget til at fjerne for ejerens
regning og risiko. Fartøjer eller materiel, som er misligholdt eller efterladt, kan
havnebestyrelsen forlange flyttet indenfor en, af havnebestyrelsen fastsat, rimelig tid.
Efterkommes et pålæg ikke, kan havnebestyrelsen efter endnu en meddelt frist lade fartøjet
eller materiel fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salg skal havnebestyrelsen så vidt muligt give ejerens besked. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet
eller materiel er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger,
kan havnebestyrelsen bortskaffe fartøjet eller materiel efter at have givet skriftlig meddelelse
herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnebestyrelsen, kan
meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet eller materiel samt ved annoncering i et lokalt
dag- eller ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse, hæfter ejeren fortsat for fuld
betaling af havnens omkostninger. Provenuet fra et salg kan anvendes til dækning af havnens
omkostninger.

Vedtaget af Virksund Havns generalforsamling den 9. Marts 2024